Financien

De afdeling draagt zorg voor een adequate financiële administratie. Deze is gericht op het volledig innen van de kampgelden, de bewaking van de kosten en het genereren van volledige, juiste en tijdige informatie. De afdeling rapporteert jaarlijks bestuur en leden over de financiële gang van zaken in het afgelopen boekjaar.

Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het opstellen van een deugdelijke en onderbouwde begroting en dekking voor het komend boekjaar. Zij ziet toe op de budgetdiscipline.

Afdelingen